Group Photos

Columbia University

 First Row: Xiaoran Niu, Neal Biswas, Elaine Gomez, Nongnuch Artrith, Yumeng Liu   Second Row: Dr. Jingguang Chen, Steven Denny, Lea Winter, Shuang Liu, Brian Tackett,  Zhexi Lin

Brookhaven National Lab

Left to Right: Dr. Meng Xie, Dr. Yuanguo Xu,  Dr. Siyu Yao, Dr. Ned Marinkovic, Dr. Zhenhua Xie, Dr. Ji Hoon Lee, Brian Tackett, Dr. Shyam Kattel