Research Group

Image

Columbia UniversityFirst Row: Zhexi Lin, Weiming Wan, Elaine Gomez, Lea Winter, Qian Zhang, Steven Denny      Second Row: Brian Tackett, Dr. Jingguang Chen, Kuan Chang

Brookhaven National Lab

Dr. Meng Xie, Dr. Yuanguo Xu,  Dr. Siyu Yao, Dr. Ned Marinkovic, Dr. Zhenhua Xie, Dr. Ji Hoon Lee, Brian Tackett, Dr. Shyam Kattel