Research Group

Image

Columbia UniversityFirst Row: Zhexi Lin, Weiming Wan, Elaine Gomez, Lea Winter, Qian Zhang, Steven Denny                                                                                                                      Second Row: Brian Tackett, Dr. Jingguang Chen, Kuan Chang

Brookhaven National Lab

Dr. Siyu Yao, Dr. Jie Fu, Dr. Ned Marinkovic, Dr. Shyam Kattel, Dr. Binhang Yan, Baohuai Zhao, Dr. Wenchao Sheng, Dr. Zhao Jiang